ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Πρόκειται για σύστημα διαχρονικής Ηθικής, σε συνδυασμό με μια ιδιάζουσα Φιλοσοφική μέθοδο μέσω συμβόλων και αλληγοριών, το οποίο έχει σαν στόχο την έρευνα της Αλήθειας και την διεύρυνση της Συνειδήσεως του Ανθρώπου.

Ιόλαος, "Η Άγνωστη Τέχνη" (Ars Incognita)

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΙΣΟΤΗΣ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ

Ο Ελευθεροτεκτονισμός είναι θεσμός ουσιαστικώς φιλανθρωπικός, φιλοσοφικός και προοδευτικός, έχει δε ως αντικείμενον την έρευναν της αλήθειας, την σπουδήν της ηθικής και την άσκησιν της αλληλεγγύης.

Αποδέχεται και διακηρύσσει την απόλυτον κοινωνικήν και πολιτικήν ισότητα πάντων των ανθρώπων ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, φύλου, κοινωνικής τάξεως και πλούτου, ως δε μοναδικήν διάκρισιν μεταξύ των ατόμων αποδέχεται το μέγεθος της προσφοράς εκάστου προς τον πλησίον του και προς την κοινωνίαν και την ανθρωπότητα γενικότερον.

Εργάζεται δια την ηθικήν βελτίωσιν και προς νοητικήν και κοινωνικήν τελειοποίησιν της ανθρωπότητος.

Έχει ως αρχάς την αμοιβαίαν ανοχήν, τον σεβασμόν των άλλων και των μελών του προς τον εαυτόν των και την απόλυτον ελευθερίαν της συνειδήσεως.

Ως προς τας μεταφυσικός έννοιας, καθώς ευρίσκονται εντός του αποκλειστικού πεδίου της προσωπικής εκτιμήσεως εκάστου των μελών του, αρνείται πάσαν δογματικήν διαβεβαίωσιν.

Από τα Τεκτονικά Συντάγματα